หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล