การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม