ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ITA)

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอเชิญชวนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ITA)  โดยการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม  2567

·         “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน” หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ  ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2566) โดยสามารถขอรหัสหน่วยงานเพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ได้จากสำนักปลัด อบต.เขาสมอคอน https://itas.nacc.go.th/go/iit/0g50mj

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)