ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

งานกิจการสภา

เอกสารแนบ