ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 153 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 17 บ่อ เริ่มจากบ้านนายสมนึก หอยสังข์ – บ้านนายสมควร ธรรมกร บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 11 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร พื้นทางหนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. เริ่มต้นจากถนนลาดยาง-บ้านนางสมคิด กลัดงาม บ้านแหลมกะลา หมู่ที่ 6 ต.เขาสมอคอน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกคงันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุขสำหรับพ่นกำจัดยุงลายควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากถนนคสล.เดิม – บ้านนายเสวก โพธิ์เอี่ยม บ้านบางพาน หมู่ที่ 9 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองพระ – บ้านแหลมกะลา (ลบ.ถ.30-004) หมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 6 ต.เขาสมอคอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากบริเวณถนนลาดยาง – บ้านนางอำนวย บ้านพราน หมู่ที่ 5 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากบริเวณถนนสายลาดยาง – บ้านนางไสว อิ่มพู บ้านแหลมกะลา หมู่ที่ 6 ต.เขาสมอคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองพระ – บ้านแหลมกะลา (ลบ.ถ.30-004) หมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 6 ต.เขาสมอคอน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…