แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงอ่านต่อ…

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2567

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2567 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงกอ่านต่อ…

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนอ่านต่อ…

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการอ่านต่อ…

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนอ่านต่อ…