การขับเคลื่อนจริยธรรม

ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุดคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศอ่านต่อ…