รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจอ่านต่อ…