แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.เขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติอ่านต่อ…