แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ไอ่านต่อ…