รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนสมัยวิสามัน สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารศูนย์แพทย์แผนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

อ่านต่อ…

ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์แพทย์แผนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

อ่านต่อ…

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสทอคอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารศูนย์แพทย์แผนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

อ่านต่อ…

ขอเชิญประชุมมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์แพทย์แผนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

อ่านต่อ…

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารศูนย์แพทย์แผนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

อ่านต่อ…

ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์แพทย์แผนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

อ่านต่อ…

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารศูนย์แพทย์แผนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

อ่านต่อ…

ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์แพทย์แผนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

อ่านต่อ…

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารศูนย์แพทย์แผนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

อ่านต่อ…