ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ