เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จัดกิจกรรมการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนในการทำไบโอแก๊สจากมูลสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมหน่วยงาน