โครงการรณรงค์ให้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

กิจกรรมหน่วยงาน

อบต.เขาสมอคอน โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน อสม. และ ประชาชน ออกรณรงค์ให้ความรู้และติดตามการจัดทำถังขยะเปียก Re x-ray พื้นที่ ประจำปี 2567 ตามนโยบายของจังหวัดลพบุรี ผลการติดตามถังขยะเปียกของคัวเรือนมีการใช้งานเป็นประจำเกือบทุกครัวเรือน