ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

กิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดย นายเกษม ประภากร ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งบริษัทที่ปรึกษา โดยความอนุเคราะห์ของ นายธีรศักดิ์ รัตนจันทร์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าโขลง ให้ความอนุเคราะห์จัดสถานที่และจัดเครื่องเสียง สำหรับการจัดประชุมประชาคมผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณคลองเจ้าท้าว ในเขตพื้นที่ตำบลเขาสมอคอน บริเวณหมู่ที่ 9,10,11 และบริเวณหน้าวัดไลย์ ในการประชุมครั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นประชากรในเขตเทศบาลตำบลท่าโขลง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประมาณ 40 คน ในการรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาคัดเลือกรูปแบบของเขื่อนป้องกันตลิ่ง ในครั้งนี้บริษัทที่ปรึกษาฯ นำเสนอรูปแบบของเขื่อน จำนนวน 3 รูปแบบ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นเอกฉันท์ และพิจารณาเลือกรูปแบบที่ 1 ตามรูปแบบจะเป็นการตอกเสาเข็ม และโยนหินบริเวณริมตลิ่ง ซึ่งด้านหน้าเขตวัดจะเป็นการทำบันไดทางลงลักษณะอัฒจันทร์ มีขนาดกว้าง 3 – 4 เมตร ในส่วนอื่นจะเป็นแบบราวกัน และทุกระยะห่าง 200 เมตร จะมีบันไดเพื่อเป็นทางลงแม่น้ำ ฟุดบาทระหว่างเขื่อนกับถนนมีระยะห่างประมาณ 1 – 2 เมตร ที่ประชุมได้เสนอให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตลอดแนว แต่บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ชี้แจงว่าการทำเขื่อน ไม่สามารถเพิ่มไฟฟ้าสาธารณะได้ เนื่องจากลักษณะโครงการไม่สอดคล้องกัน การทำเขื่อนป้องกันตลิ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งสองฝั่ง ให้ทำในส่วนที่มีบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากความคุ้มค่า และประโยชน์ที่จะได้รับมีมากกว่า ตามกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2567 บริษัทที่ปรึกษาฯ จะลงพื้นที่ร่วมกับบริษัทฯ ทีสำรวจและออกแบบ จึงขอให้ท่านที่มีบ้านเรือน หรือคอกสัตว์ ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณริมตลิ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทฯ ที่สำรวจและออกแบบ จะได้เข้าพื้นที่ได้ง่าย หากมีความคืบหน้า อบต.เขาสมอคอน จะแจ้งประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง