ประกาศ อบต.เขาสมอคอน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์