ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

อ่านต่อ…

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ไอ่านต่อ…