โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ห้องน้ำ)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน มอบป้ายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในครอบอ่านต่อ…

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน มอบป้ายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในครอบอ่านต่อ…