ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี โดยมีรายละเอียดตามข้างท้าย

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564

รมว.มท.เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2564 ของ อปท.ทั่วประเทศ ออกไปจากระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในสถานการณ์โควิด – 19

กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2564

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน กำหนดให้ผู้ที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มาชำระภาษี ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงขอให้ท่าน ผู้ที่จะมาชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อใช้ประเมินภาษีดังต่อไปนี้

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดทไย ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 เห็นควรออกกฎกระทาวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 98 ก. หน้า 18 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน เห็นว่า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการแและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่้ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครได้ระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลโทร 036-489123

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินแและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรฐาน มาตรา (14, 46, 68-73) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิื่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศพร้อมทั้งจัดส่งข้อมุลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดืออน พฤศจิกายน 2562 และจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ ที่ทำการฯ ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอขยายเวลาโดยมีรายละเอียตามเอกสารแนบท้าย

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการประกาศดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 และกฎกระทรวงจึงประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) โดยแสดงราคาประมเินทุนทรัพย์ของที่ดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง ฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้น ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ต้องเสียภาษีและอัตราภาษี โดยมีรายละเอียดข้างท้ายประกาศ

การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้าระบบ ITAS จาก URL หรือ QR Code เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินด้วยตนเอง ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/0g50mj