ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น อาศัยตามอำนาจฯ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้จัดการเลือกตั้งฯ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแแหน่ง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น บัดนี้ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนได้รับรางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทโดดเด่น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขอเชิญชวนชาวบ้านเราเขาสมอคอน ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ตั้งครรภ์อายุครรภ์ 3 เดือนขึ้นไป กลุ่มผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอเชิญชวนชาวบ้านเราเขาสมอคอน ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ตั้งครรภ์อายุครรภ์ 3 เดือนขึ้นไป กลุ่มผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ รพ.ท่าวุ้ง สำหรับตำบลเขาสมอคอน วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 ช่วงบ่าย ตามประกาศท้ายนี้

งดการให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอนเป็นการชั่วคราว

เนื่องจากมีผู้ป่วยโควิด 19 มารับบริการที่รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยท่านอื่นและบุคลากร ทางรพ.สต.บ้านเขาสมอคอน จึงของดให้บริการทุกกรณี ยกเว้นผู้ป่วยฉุกเฉิน สำหรับผู้ป้่วยที่ต้องการตรวจรักษาโรค ให้เข้ารับการตรวจรักษาที่รพ.ท่าวุ้ง หรือรพ.สต.ใกล้เคียง โดยจะงดให้บริการเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี โดยมีรายละเอียดตามข้างท้าย

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564

รมว.มท.เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2564 ของ อปท.ทั่วประเทศ ออกไปจากระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในสถานการณ์โควิด – 19