ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินแและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรฐาน มาตรา (14, 46, 68-73) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิื่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศพร้อมทั้งจัดส่งข้อมุลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดืออน พฤศจิกายน 2562 และจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ ที่ทำการฯ ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอขยายเวลาโดยมีรายละเอียตามเอกสารแนบท้าย

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการประกาศดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 และกฎกระทรวงจึงประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) โดยแสดงราคาประมเินทุนทรัพย์ของที่ดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง ฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้น ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ต้องเสียภาษีและอัตราภาษี โดยมีรายละเอียดข้างท้ายประกาศ

การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้าระบบ ITAS จาก URL หรือ QR Code เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินด้วยตนเอง ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/0g50mj