ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี โดยมีรายละเอียดตามข้างท้าย

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564

รมว.มท.เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2564 ของ อปท.ทั่วประเทศ ออกไปจากระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในสถานการณ์โควิด – 19

กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2564

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน กำหนดให้ผู้ที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มาชำระภาษี ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงขอให้ท่าน ผู้ที่จะมาชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อใช้ประเมินภาษีดังต่อไปนี้

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดทไย ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 เห็นควรออกกฎกระทาวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 98 ก. หน้า 18 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน เห็นว่า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการแและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่้ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครได้ระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลโทร 036-489123

การจัดทำโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปปีงบประมาณ 2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้เล็งเห้นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ เพื่อเชิดชูเกียรติฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินแและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรฐาน มาตรา (14, 46, 68-73) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิื่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศพร้อมทั้งจัดส่งข้อมุลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดืออน พฤศจิกายน 2562 และจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ ที่ทำการฯ ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอขยายเวลาโดยมีรายละเอียตามเอกสารแนบท้าย