บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2566 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรวจสอบโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 30 ธันวาคม 2565 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลเขาสมอคอน ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามเอกสารแนบท้าย

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้าย ประเภทโดดเด่น ลำดับที่ 20 นวัตกรรม “ท้องถิ่นงาม นามเขาสมอคอน ” เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ และภาคีเครือข่ายที่ร่วมนำเสนอนวัตกรรมจนได้รับผลการประเมินเป็นที่ประจักษ์  

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้เปลี่ยนไปจากเดิมและทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลีกเลี่ยงการเดินทาง ลดการแออัดในการติดต่อชำระภาษีของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทราบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เชิญชวนผู้ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA)

ขอเชิญชวนผู้ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA) โดยการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก” หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ ตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565+++ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทางลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/0g50mj

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

อบต.เขาสมอคอน โดย นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน และนายวิเชียร ฤทธิ์เจริญ ประธานสภา อบต.เขาสมอคอน พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต.เขาสมอคอน แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งนี้ผู้ที่พบเห็นการทุจริต สามารถแจ้งได้ที่ 3 ช่องทาง

“งดรับ งดให้ ของขวัญ“ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต

อบต.เขาสมอคอน โดย นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง แสดงเจตนารมย์ “งดรับ งดให้ ของขวัญ“ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต

กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2565

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน กำหนดให้ผู้ที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มาชำระภาษี ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงขอให้ท่าน ผู้ที่จะมาชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้จัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อใช้ประเมินภาษีดังต่อไปนี้

บัญชีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 – 5 พฤศจิกายน 2564 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลเขาสมอคอน ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามเอกสารแนบท้าย

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้