รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ประจำปี พ.ศ.2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน จะดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ข้าราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ เกิดผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้องตามพรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 นั้น จึงกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ข้าราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ แนวคิดการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แคมเปญเรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2566 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรวจสอบโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 30 ธันวาคม 2565 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลเขาสมอคอน ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามเอกสารแนบท้าย

เปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุ ครบ 59 ปีบริบูรณ์ และ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567 ผู้มีคุณสมบัติตามไฟล์แนบ สามารถยื่นหลักฐานลงทะเบียนได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โทรศัพท์ 036-489123

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้าย ประเภทโดดเด่น ลำดับที่ 20 นวัตกรรม “ท้องถิ่นงาม นามเขาสมอคอน ” เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ และภาคีเครือข่ายที่ร่วมนำเสนอนวัตกรรมจนได้รับผลการประเมินเป็นที่ประจักษ์  

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้เปลี่ยนไปจากเดิมและทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลีกเลี่ยงการเดินทาง ลดการแออัดในการติดต่อชำระภาษีของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทราบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เชิญชวนผู้ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA)

ขอเชิญชวนผู้ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA) โดยการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก” หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ ตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565+++ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทางลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/0g50mj