ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองพระ – บ้านแหลมกะลา (ลบ.ถ.30-004) หมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 6 ต.เขาสมอคอน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ