ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขาสมอคอน – บ้านหว้า (ลบ.ถ.30-005) เริ่มจาก กม.ที่ 2.000 – กม.ที่ 2.500 หมู่ที่ 1 ต.เขาสมอคอน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 404 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,020 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขาสมอคอน – บ้านหว้า (ลบ.ถ.30-005) เริ่มจาก กม.ที่ 2.000 – กม.ที่ 2.500 หมู่ที่ 1 ต.เขาสมอคอน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 404 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,020 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย