ตารางแสดงวงเงินโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเขาหมอนอิง (ลบ.6085) หมู่ที่ 3 ต.เขาสมอคอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เอกสารแนบ