ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,800 ซีซี และไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่เกิน 130 กิโลวัตต์หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์ ราคารวมภาษีสรรพาสามิต

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เอกสารแนบ