ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับรการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2566)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ