สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ