สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน