สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน