สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน