สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน