สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน