สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน