สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ