สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน