สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน