สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน