สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน