สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ