สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน