สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน