สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ