สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน