สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน