สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน