เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ