แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีปงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ