แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2566

แผนดำเนินงานประจำปี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้