โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 12

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566