โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 11

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567