การขับเคลื่อนจริยธรรม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุดคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน นั้น

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนจริยธรรมและส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๙ (๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ดังนี้

๑.ปลัดองค์การบริหารสวนตำบลเขาสมอคอน ประธานกรรมการ

๒.รองปลัดองค์การบริหารสวนตำบลเขาสมอคอน กรรมการ

๓.หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

๔.ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๕.ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

๖.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ

๗.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ

๘.นักทรัพยากรบุคคล  เลขานุการ

ให้คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีหน้าที่ ดังนี้

๑) กำหนดนโยบาย วางแผน และกำหนดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริบธรรมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา ทิศทางการตำเนินงานขององค์กรนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

๒) จัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยคำนึงถึงอุดมการณ์ในการเป็นข้าราชการที่ดี ลักษณะงาน/สายอาชีพที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกันหลักการสากล และบริบททางสังคมอาทิ สิทธิมนุษยชน การรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ และรับเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมล่อแหลมต่อการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือปัญหาข้อขัดแย้ง ในเชิงคุณค่าด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การพิจารณา กำหนดแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติ

๔) จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม 5) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบคำถามทางจริยธรรม และให้ข้อเสนอแนะการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ควรกระทำสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

๕) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบคำถามทางจริยธรรม และให้ข้อเสนอแนะการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ควรกระทำสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง