คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน