ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เอกสารแนบ