การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แปลงสาธิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนร่วมกับบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนและกลุ่มเกษตรอินทรีย์หมู่ 1 บ้านเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมหน่วยงาน