องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จัดกิจกรรม “ขยะอันตรายแลกไข่” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอันตราย และมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน ณ หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

แสดงความคิดเห็น