วัดเขาสมอคอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดเขาสมอคอนตั้งอยู่บนเทือกเขาสมอคอน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี เป็นวัดเก่าแก่ มีหลักฐานมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา มีเจดีย์ทรงลังกาย่อมุมไม้สิบสองที่ทำบัวกลุ่มรองรับองค์ระฆัง เป็นเจดีย์แบบนิยม ของสมัยอยุธยามาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์มีโบสถ์และมณฑปที่สวยงาม เขาสมอคอนนี้เป็นเสมือนสำนักตักสิลา ในสมัยโบราณ เป็นที่อยู่ของสุกกทันตฤๅษี อาจารย์ของ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพระยางำเมือง เจ้าเมืองพะเยา เมื่อครั้งทั้งสองพระองค์ยังทรงพระเยาว์ ได้เสด็จมาศึกษาศิลปวิทยา ณ เขาสมอคอน